Augalų apsaugaFungicidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai Fungicidai Infinito Previcur Revus Score Topas Insekticidai

INFINITO

FUNGICIDAS OBELIMS IR KRIAUŠĖMS

FUNGICIDAS
Veikliosios medžiagos:
propamokarbo hidrochloridas 625 g/l (55,3 %), fluopikolidas 62,5 g/l (5,5 %)
Produkto forma: koncentruota suspensija

Sisteminio ir translaminarinio veikimo, karbamatų ir piridinilmetil benzamidų cheminės grupės fungicidas, skirtas profilaktiniam purškimui nuo bulvių maro, agurkų, auginamų šiltnamiuose, porų, svogūnų, gūžinių, žiedinių, briuselio kopūstų, brokolių netikrosios miltligės.

Skirtas neprofesionaliam naudojimui

ATSARGIAI! Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 %, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas tris metus tame pačiame lauke.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378

Registracijos Nr.: 0337F/12
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 3 metai
Gamintojas, registracijos savininkas: Bayer Crop Science AG
Alfred-Nobel Straße 50, 40789 Monheim, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel.: 8 686 88444, faksas 8 37 237809

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
INFINITO yra sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas profilaktiniam purškimui nuo bulvių maro, agurkų, auginamų šiltnamiuose, porų, svogūnų, gūžinių, žiedinių, briuselio kopūstų, brokolių netikrosios miltligės. Produktas pasižymi stipriomis apsauginėmis savybėmis, kurias lemia naujos cheminės klasės veiklioji medžiaga fluopikolidas. Fluopikolidui būdingas visiškai kitas veikimo mechanizmas nei iki šiol sukurtų bulvių fungicidų. Be to, produktui būdingas gydomasis poveikis. INFINITO puikiai stabdo sporų vystymąsi, sporuliaciją ir sporų dygimą. INFINITO apsaugo bulves nuo maro infekcijos išplitimo lapuose, lapkočiuose, stiebuose, šakniagumbiuose.

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS
Pradėti purkšti INFINITO reikia prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams, kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti arba gavus pranešimus iš ligų prognozavimo tarnybos.

Bulvėse nuo maro (Phytophthora infestans): 30-40 ml produkto atskiesti 10 L vandens ir nupurkšti 250 m². Purkšti kas 7-12 dienų, priklausomai nuo ligos intensyvumo. Jei ligos intensyvumas yra didelis arba, kai susidaro itin palankios sąlygos marui plisti, rekomenduojama naudoti didesnę normą ir trumpinti intervalus tarp purškimų. Jei bulvės yra laistomos, tai reikia vertinti, kaip padidėjusią riziką maro infekcijai išplisti. Naudojant INFINITO bulvių apsaugos programoje, bulvės yra apsaugomos nuo gumbų maro po derliaus nuėmimo. Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 7 dienos. Augalai gali būti purškiami nuo pirmo pagrindinio stiebo susiformavimo iki lapų geltimo tarpsnio (BBCH 21-91). Didžiausias purškimų skaičius: 2.

Šiltnamio agurkuose nuo netikrosios miltligės (Pseudoperonospora cubensis): naudojamas 0,14%. koncentracijos tirpalas (14 ml produkto atskiesti 10 L vandens). Išpurkšti 5-15 L tirpalo /100 m², priklausomai nuo augalų aukščio. Purkšti profilaktiškai kas 10 dienų. Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 3 dienos. Augalai gali būti purškiami nuo pirmo pirmos eilės šoninio ūglio susiformavimo iki tol, kol visi vaisiai subręsta (BBCH 21-89).
Didžiausias purškimų skaičius: 2.

Gūžiniuose, žiediniuose, briuselio kopūstuose, brokoliuose nuo netikrosios miltligės (Peronospora parasitica): 30 ml produkto atskiesti 10 L vandens ir nupurkšti 200 m². Purkšti profilaktiškai. Laikotarpis po purškimo iki derliaus nuėmimo – 14 dienų. Augalai gali būti purškiami nuo jaunesnių lapų nebeišsiskleidimo tarpsnio iki galutinio gūžės susiformavimo (BBCH 41-49).
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Poruose nuo netikrosios miltligės (Phytophthora porri): 30 ml produkto atskiesti 10 L vandens ir nupurkšti 200 m² pasėlių. Purkšti profilaktiškai. Laikotarpis po purškimo iki derliaus nuėmimo –14 dienų. Augalai gali būti purškiami nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki tol, kol nulinksta lapai 10% augalų (BBCH 41-47).
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Svogūnuose nuo netikrosios miltligės (Peronospora destructor): 30 ml produkto atskiesti 10 L vandens ir nupurkšti 200 m² pasėlių. Purkšti profilaktiškai. Pastaba: nenaudoti svogūnų laiškų maistui. Laikotarpis po purškimo iki derliaus nuėmimo – 7 dienos. Augalai gali būti purškiami nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki tol, kol nulinksta lapai 10% augalų (BBCH 41-47).
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų). Purškimas smulkialašis. Tirpalą išpurkšti taip, kad visi augalų lapai gerai pasidengtų tirpalu. Purkšti tik sausus augalus. Nepurkšti jei tikimasi lietaus arba prieš augalų laistymą. Nerekomenduotina purkšti nuo bulvių maro, kai ligos infekcija jau išplitus ir puikiai matoma (t.y. pažeista daugiau nei 1% lapų paviršiaus), nes tokiu atveju fungicido poveikis ženkliai sumažėja.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą INFINITO gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, dėl ko efektyvumas gali sumažėti. Fungicidas sudarytas iš v.m. propamokarbo hidrochlorido (propamokarbo), kuri priklauso karbamatų cheminei grupei, (FRAC kodas F4), ir v.m. fluopikolido, kuri priklauso piridinilmetil benzamidų cheminei grupei (FRAC kodas B5). Propamokarbo hidrochloridui (propamokarbui) būdinga nuo žemos - vidutinės atsparumo atsiradimo rizikos, fluopikolidui atsparumas nenustatytas. FRAC rekomenduoja laikytis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonių. Fungicidą INFINITO būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Nepurkšti daugiau kartų nei nurodyta etiketėje. Kitiems purškimams rekomenduojama naudoti kitą veikimo pobūdį turinčias veikliąsias medžiagas.

TIRPALO RUOŠIMAS
Prieš pradedant darbą purkštuvas turi būti gerai išvalytas. Prieš atidarant produktą reikia jį gerai suplakti. Reikiamą purškimui produkto kiekį, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Tirpalą gerai išmaišyti. Išskalauti pakuotę tris kartus ir supilti išplovas į purkštuvą su ruošiamu tirpalu. Supilti likusį vandenį. Tirpalą dar kartą gerai išmaišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Po darbo purkštuvą išplauti, išplovas išpurškiant ant jau purkštų plotų.

SAUGOS PRIEMONĖS
Būtina mūvėti neperšlampamas apsaugines pirštines, dėvėti drabužius, avėti sandarią avalynę. Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

LAIKYMAS
Laikyti originalioje gamyklinėje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, nuo 0 °C iki +30 °C temperatūroje, pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas – 3 metai nuo pagaminimo datos.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378

Informacija gydytojui
Veiklioji medžiaga fluopikolidas priklauso piridinilmetil benzamidų cheminei grupei, propamokarbo hidrochloridas – karbamatų, tačiau jis nėra cholinesterazės inhibitorius. Gydymas simptominis. Kontraindikacija: atropinas.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® — registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekinis ženklas.

Gairės: infinito 687,5 g/l k.s., fungicidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

30-40 ml - 10 L vandens

Pakuotė: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml
© Baltic Agro 2020
lten