Augalų apsauga Herbicidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai MCPA Betanal Banvel Roundup express Roundup G Fungicidai Insekticidai

Roundup® G

HERBICIDAS
Veiklioji medžiaga: glifosatas (produkto sudėtyje yra kaip glifosato kalio druska 120 g/l (11 % w/w)

Tirpus koncentratas

Roundup® G – glicinų šeimos herbicidas, kontroliuoja vienamečių ir daugelio daugiamečių piktžolių augimą soduose ir plotuose, kur augalai nepageidaujami, pavyzdžiui, žvyru ar skalda padegtose vietose, ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, asfalto, namų kiemuose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose. Produktą galima naudoti norint išnaikinti piktžoles iš dirvos prieš sodinant daržoves, gėles, krūmus ar medžius, tvarkant apželdintus plotus.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Daugiau negu 4 procentai mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8- 5-2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 140 ml, 280 ml, 540 ml, 1000 ml
Registracijos Nr.: AS2-7H/2016
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.
Registracijos savininkas: Importuotojas ir platintojas:
Monsanto Crop Science Denmark A/S UAB Baltic Agro
P.O. BOX 659, Perkūnkiemio g. 2
DK-2200 Kopenhaga, Danija LT-12126 Vilnius

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMAS
Preparatas skirtas naudoti piktžolėms naikinti soduose ir tuose plotuose, kur augalai nepageidaujami, taip pat neseniai nupjautų medžių kelmams ir piktžolėms su tuščiaviduriais stiebais. ROUNDUP G absorbuojamas per žaliuojančių ir augančių piktžolių lapus ir iki šaknų sunaikina vienametes ir giliai įsišaknijusias daugiametes žoles.

NEPURKŠKITE VEJŲ AR KITŲ AUGALŲ, KURIŲ NENORITE SUNAIKINTI.
Roundup G išnaikina daugelį sodo piktžolių panaudojus vieną kartą. Purkšti ant piktžolių lapų ir daigų, kai jie pradeda sparčiai augti ir turi pakankamai lapų, kad absorbuotų tirpalą. Neseniai nupjautų medžių kelmus ir augančius medžius tepti preparatu nuo lapkričio iki kovo mėnesio, nes pavasarį ir anksti vasarą medžiai išskiria daug syvų. Nepurkšti prieš lietų. Jei, praėjus 6 val. po nupurškimo pradeda lyti, preparato aktyvumas gali sumažėti. Todėl gali tekti purkšti pakartotinai. Stenkitės, kad preparato nepatektų ant lauko augalų. Jei preparato netyčia pateko ant lauko augalų, IŠ KARTO IR GAUSIAI nuplaukite juos vandeniu. Augalus sodinti ir sėti į nupurkštą vietą galima praėjus 5 dienoms po purškimo.
Roundup G absorbuojamas per lapus ir patenka į visas augalo dalis – antžemines ir požemines. Herbicidas sunaikina vienmetes ir daugiametes piktžoles, žoles, medžius ir žoles su tuščiaviduriais stiebais. Patekęs į dirvą herbicidas praranda aktyvumą ir yra suskaidomas dirvožemio mikroorganizmų. Todėl dirvoje galima sodinti augalus. Piktžolės išnyksta per 2–4 savaites.

NAUDOJIMO LENTELĖ

Augalai Norma Plotas / Pastabos Apdorojimų skaičius
Žemos, lengvai naikinamos vienametės piktžolės. Aukštis iki 10–15 cm. 1 taurelė (20 ml)
1 l vandens
Apie 20 m² 1-3
Aukštos daugiametės piktžolės 1,5 taurelės (30 ml)
1 l vandens
Apie 20 m² 1-3
Aukštaūgės piktžolės, pavyzdžiui, barštis, didžioji dilgėlė ir paprastoji garšva 2 taurelės (40 ml) 1 l vandens Apie 20 m² 1-3
Vejos atnaujinimas 2 taurelės (40 ml) 1 l vandens Apie 20 m² 1-3
Medžių kelmai, krūmai (sąžalynai), krūmokšniai 3 taurelės (60 ml)
40 ml vandens
Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu užtepti visą kelmo paviršių. Saugoti, kad nepatektų ant kitų šalia augančių tos pačios rūšies medžių, krūmų ar krūmokšnių, kurių nenorite išnaikinti, nes augalų šaknys gali būti susipynusios. 1
Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais 3 taurelės (60 ml)
40 ml vandens
Stiebus nupjauti paliekant apie 20 cm galus virš žemės. 5–10 ml Roundup® G įpilti į tuščiavidurį stiebą (galite panaudoti tinkamą vienkartinę pipetę). 1

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Tinkamai normai paruošti naudokite dozavimo taurelę. Būtų gerai, jei mūvėtumėte neperšlampamas pirštines ir avėtumėte sodo batus.

  1. Vienamečių ir daugiamečių piktžolių kontroliavimas:
    Paruošę lentelėje nurodytą normą, purkškite tirpalą ant lapų, kad jie truputį sudrėktų.
  2. Neseniai nupjautų medžių ir krūmų kelmai:
    Medžius ar krūmus nupjaukite prie pat žemės lapkričio–kovo mėn. 60 ml preparato atskieskite 40 ml vandens ir teptuku užtepkite ant ką tik nupjautų medžių ar krūmų kelmų. Tirpalas turi įsigerti į visą pjūvio paviršių, ypač kraštuose, ir į kelmo žievę. Naudokite švarų teptuką. Po naudojimo teptuką nuplaukite.
  3. Aukštaūgės piktžolės: 40 ml preparato atskieskite 1 l vandens 20 m² ir purkškite ant lapų. Tinkamiausias laikas purkšti – kai augalai žydi (paprastai rugpjūčio–rugsėjo mėn.), bet nelaukti, kol augalai sunyks atėjus rudeniui. Reikia nupurkšti visą augalą, viršutinę ir apatinę lapų puses. Purškimą gali tekti pakartoti, jei piktžolės ataugs.
  4. Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais:
    Jei piktžolės auga tarp augalų, kurių nenorite išnaikinti, jį naikinkite tokiu būdu: paruoškite 5–10 ml 60 proc. tirpalo (60 ml preparato atskieskite 40 ml vandens) ir antroje rugpjūčio pusėje, kol augalai dar nenumetė lapų, nupjaukite stiebus palikdami apie 20 cm galus virš žemės ir 4 cm virš bamblio. Į stiebo ertmę įkišę atsuktuvą, ją praplatinkite ir pagilinkite. Per 15 min. nuo stiebo nupjovimo į jo ertmę vienkartine pipete įlašinkite tirpalo. Lašinkite atsargiai, kad tirpalas nenutekėtų į išorę. Stiebo pjūvio skersmuo turi būti didesnis nei 8 mm.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Nevaikščiokite toje vietoje, kur buvo purškiama. Palaukite, kol lapai nudžius, kad tirpalo nepatektų ant vejų ir augalų, kurių nenorite išnaikinti.

SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu (ruošiant tirpalą, maišant), liečiant juo užterštus paviršius, purškiant nugariniais (rankiniais) purkštuvais rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso), dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. Eiti į apipurkštus plotus ir juose dirbti galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus:
išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS
Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +45°C temperatūroje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalnų.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

DĖMESIO!
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.
Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.
Mes, augalų apsaugos produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti augalų apsaugos produktų registracijos metu ir pateikiant į rinką.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI
Roundup® G – Monsanto

Gairės: roundup g, raudap, herbicidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

Roundup G absorbuojamas per lapus ir patenka į visas augalo dalis

Pakuotė: 140 ml, 540 ml, 1 L
© Baltic Agro 2020
lten