Augalų apsauga Herbicidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai MCPA Betanal Banvel Roundup express Roundup G Fungicidai Insekticidai

Roundup® Express

PURŠKIASMAS TIRPALAS

NAUDOTI PARUOŠTAS HERBICIDAS
Veikliosios medžiagos: glifosatas 7,2 g/l (0.7 %) + pelargono rūgštis 20,4 g/l (2.0%). Vandeninis tirpalas Roundup Express – sisteminis, neatrankinio veikimo herbicidas, skirtas naikinti daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Naikina piktžoles tarp šaligatvio plytelių, pakelėse, sodo takeliuose, palei tvoras ir sienas. Herbicidas skirtas neprofesionaliajam naudojimui. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Pavojingas bitėms. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Registracijos Nr.: 0442H/12
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.
Gamintojas: MONSANTO, JAV Importuotojas ir platintojas:
Preparatą registravo: UAB "Baltic Agro"
Monsanto Crop Science Denmark A/S Perkūnkiemio g. 2
P.O. BOX 659, LT-12126 Vilnius
DK-2200 Kopenhaga, Danija Tel.: 8 5 2701187, Fax: 8 5 2701711

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMAS
Roundup Express – paruoštas naudoti herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu. Roundup Express poveikis piktžolėms pastebimas po 6 valandų, lapai ima gelsti, augalas pradeda vysti ir nunyksta. Roundup Express efektyviausiai veikia, kai piktžolės aktyviai auga ir turi gerą lapiją.
Naudojimo norma: 2 l Roundup Express 1 arui nupurkšti. Produkto purkškite ant naikinamų augalų tiek, kad jie sudrėktų, bet tirpalas nenubėgtų. Naujus augalus galima sėti arba sodinti po 7 dienų. Purkškite ant visai suvešėjusių piktžolių lapų, kai lietaus nenumatoma per pirmąsias šešias valandas po purškimo. Ypatingai saugokite, kad herbicido dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų, kurių nenorite sunaikinti. Niekada nepurkškite ant vejos.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS
Dėmesio! Rekomenduojama per dieną nepurkšti daugiau kaip 3 arų (300 m²). Dirbant su paruoštu naudoti herbicidu būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Eiti į nupurkštus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SAUGOJIMAS
Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +45°C temperatūroje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Tinkama medžiaga saugojimui: nerūdijantis plienas, aliuminis, plastikas, stiklo pluoštas, stiklo danga. Netinkama medžiaga saugojimui: cinkuotas plienas, lengvų metalų danga. Saugoti nuo šalnų. Susikristalizavimo priežastis gali būti sandėliavimas žemesnėje negu nurodyta temperatūroje. Atšildyti reikia kambario temperatūroje.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

DĖMESIO!
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams. Mes, pesticidų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI
Roundup Express– Monsanto

Gairės: roundup express, raudap, herbicidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

2 litrai Roundup Express vienam arui

Pakuotė: 1 L, 2,5 L, 3 L, 5 L
© Baltic Agro 2020
lten