Augalų apsauga Herbicidai | Roundup gold 450 g/l v.t. — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai MCPA Betanal Banvel Roundup express Roundup G Fungicidai Insekticidai

Banvel 4S

BANVEL 4S 480 G/L V.T.

HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: dikamba 480 g/l (55,2%)
PRODUKTO FORMA: vandens tirpalas
CHEMINĖ KLASĖ: benzoinų rūgščių (auksinų)
Banvel 4S — sisteminis atrankinio veikimo herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti vejose.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI! Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 52 362052 arba 8 687 53378

PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ

Registracijos Nr.: AS2-28H/2014
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai (neatidarytoje pakuotėje.)
Gamintojas: „Syngenta Crop Protection“ (Bazelis, Šveicarija)
Registracijos savininkas: „Syngenta Crop Protection“ (Bazelis, Šveicarija)
Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą: „Syngenta Agro Services AG“ atstovybė Lietuvoje, Gynėjų g. 16, LT–01109 Vilnius

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Banvel 4S — herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti vejose.

Veikimo būdas
Herbicido veiklioji medžiaga — dikamba yra sintetinis auksinas, kuris veikia kaip sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis. Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Veiksmingas prieš vienmetes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Banvel 4S veiksmingumas gali priklausyti nuo organinių medžiagų kiekio dirvoje, piktžolių rūšinės sudėties ir dydžio. Piktžolės jautriausios herbicidui yra nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Herbicidą reikėtų naudoti esant pakankamai šiltiems orams, kai oro temperatūra ne mažesnė kaip 10 °C. Produkto nenaudoti kai naktį galimos šalnos, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Nenaudoti, kai oro temperatūra aukštesnė negu +28 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s, esant labai sausiems orams, ar esant gausiai rasai ir prieš pat lietų. Taip pat nenaudoti, kai augalai paveikti streso, pažeisti kenkėjų, ligų, esant užmirkimui. Po purškimo 2 valandas turėtų nelyti, vėliau lietus herbicido veiksmingumui įtakos neturi.

POVEIKIS VEJOMS
Banvel 4S naudojant registruotomis normomis ir tinkamu laiku, vejos varpiniams augalams nėra fitotoksiškas. Neigiamas poveikis varpinėms žolėms gali išryškėti, jei po apdorojimo herbicidu, kelių dienų bėgyje pasitaiko šalnos. Išryškėję požymiai 1-2 savaičių bėgyje išnyksta ir neigiamos įtakos vėlesniam vejos augimui neturi. 100-200m² vejos nupurkšti reikia 5 l paruošto tirpalo. Mažesnė tirpalo norma naudojama jaunai - pirmų metų vejai, miglinėms žolėms turint ne mažiau kaip 3 lapelius, didesnė - senai, stiprią velėną sudariusiai vejai.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Banvel 4S veikli medžiaga dikamba priklauso sintetinių auksinų grupei (HRAC kodas O). Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

  1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
  2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
  3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
  4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

Banvel 4S galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.
*- HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas (www.hrac.info).

DĖMESIO!
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

TIRPALO RUOŠIMAS
Tirpalo ruošiama tiek, kad tolygiai apsipurkštų vejoje augančios piktžolės. Purkštuvas turi būti švarus. Pusę purkštuvo talpos pripilkite švaraus vandens. Prieš pildami produktą pakuotėje gerai suplakite, pamatuokite reikiamą herbicido kiekį ir supilkite į purkštuvo talpą su vandeniu. Gerai išmaišykite ir supilkite trūkstamą vandens kiekį, vėl gerai išmaišykite. Jei ruošiamas kelių produktų mišinys, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišykite ir tik po to supilkite kitą. Paruoštą tirpalą išpurkškite nedelsiant. Tuoj po purškimo purkštuvą keletą kartų gerai išplaukite švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkškite ant jau nupurkštos vejos.

SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį. Rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus. Purškiant nugariniais (rankiniais) purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį, mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. Eiti į apipurkštus plotus ir dirbti juose galima tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Dirbant būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Suteptus darbo drabužius, nusivilkite ir išskalbkite.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 53378

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

LAIKYMAS
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0 °C ir ne aukštesnėje negu + 35 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

® Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.
© Syngenta Crop Protection AG.

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS
Augalai Norma Naudojimo laikas Maks. apdorojimų skaičius per metus
Naujai įrengtos vejos 10ml / 200 m² Pavasarį - vasarą, vejos miglinėms žolėms turint 3 lapelius, kai vienmetės piktžolės yra ne didesnio kaip 15 cm aukščio. 1
Senos vejos 10ml / 100 m² Pavasarį - vasarą, kai daugiametės piktžolės intensyviai auga, bet ne vėliau žiedinio pumpuro pasirodymo 1

Gairės: banvel 4S 480., herbicidas, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

oro temperatūra ne mažesnė kaip 10 °C

Pakuotės: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
© Baltic Agro 2020
lten