Augalų apsauga Herbicidai | Roundup bio 360 g/l v.t. — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai MCPA Betanal Banvel Roundup express Roundup G Fungicidai Insekticidai

Betanal 160 g/l ke

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: fenmedifamas 160 g/l
Produkto forma: suspoemulsija

Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ankstyvuose augimo tarpsniuose braškėse.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą:
tel. 8 5 2362052, 8 687 53378

Įpakavimas: 30 ml, 60 ml, 500 ml, 1 l
Registracijos Nr.: 0355H/08
Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Gamintojas / registracijos savininkas:
Bayer Crop Science AG
Alfred-Nobel Straße 50,
D-40789 Monheim, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 686 88444, 8 614 23997, faks. 8 37 237809

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
BETANAL — kontaktinio poveikio herbicidas. Kiekvieno purškimo metu sunaikinamos naujai sudygusios piktžolės. Herbicido efektyvumas nepriklauso nuo dirvos tipo ar drėgmės, bet priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Nupurškus piktžoles BETANAL jos gelsta, atsiranda chlorotinės dėmės ant lapų, piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta.

Veikimo spektras
Produktas gerai (daugiau nei 90%) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:
Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), daržinė žliūgė (Stellaria media), galinsogos (Galinsoga spp.), paprastasis kežys (Spergula arvensis), baltoji balanda (Chenopodium album), raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum). Produktas vidutiniškai (70-90%) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje: Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), trumpamakščiai rūgčiai (Polygonum lapathifolium), dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), kibieji lipikai (Galium aparine), našlaitės (Viola spp.), bevainikė ramunė (Chamomilla suaveolens), veronikos (Veronica spp.).

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS
Didžiausia rekomenduojama norma viso sezono metu yra 60 ml/arui. Visą šitą normą reikia išpurkšti per 2 arba per 3 kartus. Tokiu būdu labai gerai sunaikinamos naujai išdygusios piktžolės. Purkšti, kai piktžoles yra skilčialapių tarpsnyje.
Naudojimas braškėse.
Derančiame braškyne herbicidą reikia purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių. Rekomenduojama purkšti 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje. Paprastai purškiama kas 5-14 d., priklausomai nuo piktžolių sudygimo greičio.
Purkšti ne daugiau nei 3 kartus.

Naujai įveistame braškyne BETANAL išpurkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo, naudojant 30 ml/arui. Purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 30 ml/arui, priklausomai nuo oro sąlygų, 5-14 dienų po ankstesnio purškimo.
Purkšti ne daugiau nei 2 kartus.

Vandens norma – 1,5-3,0 l/arui.
Lietus praėjus 3 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Naudojant BETANAL pagal rekomendacijas ir registruotomis normomis, produkto likučių produkcijoje nelieka.

TIRPALO PARUOŠIMAS
Purkštuvas turi būti švarus, jame negali būti jokių kitų pesticidų likučių. Iš pradžių vandeniu užpildyti pusę purkštuvo talpos, supilti reikiamą BETANAL kiekį (prieš tai jį reikia gerai suplakti pakuotėje), tada tirpalą gerai išmaišyti, ir tik po to supilti likusį vandenį. Dar kartą tirpalą gerai išmaišyti. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant. Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, kad lauke nebūtų purškimo juostų persidengimo.

MAIŠYMAS
Dėl BETANAL maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

PURKŠTUVO PLOVIMAS
Labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis: pvz. ALL CLEAR EXTRA.

PATARIMAI NAUDOTOJUI
BETANAL negalima purkšti karštą dieną (temperatūra viršija +25 °C), stipriai šviečiant saulei, nes produktas gali pakenkti pasėliams (augimo sulėtėjimas, dėmių ant lapų atsiradimas). Jei diena labai karšta, reikia purkšti vakare. Vėsus oras pristabdo produkto veikimą, bet pakilus temperatūrai, herbicido poveikis vėl suaktyvėja. Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti kenkėjų, vyrauja sausra ir kitos nepalankios sąlygos. Nepurkšti kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Tik praėjus 7 dienoms po purškimo galima atlikti rankų darbus.

SĖJOMAINA
Vegetacijos metu produktas greitai suskyla dirvoje, todėl jis nesukelia jokio pavojaus kitais metais auginamiems augalams.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, alkoholiams atsparios putos, anglies dioksidas (CO₂), sausi milteliai. Produkto degimo metu gali išsiskirti kenksmingos medžiagos: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx). Ugniagesiai privalo naudoti kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius. Jei produktas pateko į upę, ežerą ar nuotekas, būtina nedelsiant informuoti atsakingas tarnybas.

LAIKYMAS
BETANAL laikyti sandariai uždarytame gamykliniame įpakavime, saugiame, sausame ir vėsiame sandėlyje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti nuo 0 ºC iki +30 ºC temperatūroje. Galiojimo laikas - 2 metai.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Negalima produkto arba jo likučių pilti į nutekamuosius vandenis arba į vandens telkinius. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisinių aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS
Mūvėti neperšlampamas apsaugines pirštines, dėvėti drabužius, avėti sandarią avalynę. Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą: tel. 8 5 2362052, 8 687 53378

Informacija gydytojui. Priešnuodis nežinomas. Taikyti simptominį gydymą. Veiklioji medžiaga fenmedifamas priklauso karbamatų cheminei grupei, bet ji nėra cholinesterazės inhibitorius.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® - registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekinis ženklas.

Gairės: betanal 160 g/l ke, herbicidas, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

30 ml/arui

Pakuotė: 30 ml
© Baltic Agro 2020
lten