Augalų apsauga Herbicidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai MCPA Betanal Banvel Roundup express Roundup G Fungicidai Insekticidai

MCPA 750 g/l vt

HERBICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: MCPA 750 - g/l
TIRPUS KONCENTRATAS

PAVOJINGAS!

MCPA — selektyvaus veikimo, fenoksi herbicidų klasės sisteminis herbicidas. Herbicidas, skirtas vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti vejose.

HERBICIDAS SKIRTAS NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

DĖMESIO! Kenksmingas prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS MCPA 750 — selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas naudojamas piktžolėms naikinti vejose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta. MCPA 750 geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip +10 °C) ir kai dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia jei po purškimo 6 valandas nelyja.

NAIKINAMOS PIKTŽOLĖS
MCPA vejose naikina rūgštynes, dilgėles, kiaulpienes, trikertes žvagines, dirvines nemiršėles, daržines žliūges, gysločius, vėdrynus.

NAUDOJIMO NORMOS Į 10 litrų vandens įpilama 70 ml herbicido ir šiuo tirpalu nupurškiama 300 m² vejos. Purškiama, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės. Norint išnaikinti kiaulpienes purškiama, kai jos yra pilnos rozetės tarpsnyje, bet prieš žiedinio pumpuro pasirodymą.

REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS: 10 litrų 300 m² vejos. Vaikščioti ant MCPA 750 apdorotos vejos galima tik tai po to, kai išpurkštas produktas visiškai išdžiūsta.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.Vaikščioti ant MCPA 750 apdorotos vejos galima tik tai po to, kai išpurkštas produktas visiškai išdžiūsta.

SAUGOS PRIEMONĖS
Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso). Būtina naudoti prigludusius apsauginius akinius arba veido skydelį.

HIGIENOS PRIEMONĖS Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant ši produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmeni į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10-20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptomini gydymą.

Apsinuodijus kreiptis Į Apsinuodijimą kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 68753378

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PURKŠTUVO PLOVIMAS
Baigę darbą purkštuvą kruopščiai išplaukite vandeniu. Paplavas išpurkškite ant apdoroto ploto. Negalima produkto arba jo likučių pilti į kanalizaciją arba į vandens telkinius.

SANDĖLIAVIMAS
Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35 °C ir ne žemesnėje 0 °C temperatūroje. Prieš naudojimą suplakti.

PASTABA
Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei preparatas gaunamas uždarytoje, originalioje pakuotėje ir neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Registracijos Nr.: 0064H/10
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės
Partijos nr.: žr. ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Importuotojas ir platintojas: UAB „Baltic Agro“, Ukmergės g. 322, Vilnius
Tel: 8 5 2701187 Faksas: 8 5 2701711
Registracijos savininkas: Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter Str. 25 A-4021 Linz, Austrija
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje tel.: 8 610 28312

Gairės: mcpa 750 g/l v.t., herbicidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

70 ml - 10 L vandens

Pakuotės: 50 ml, 100 ml, 1 L
© Baltic Agro 2020
lten